OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Uluslararası Sözleşmeleri

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uluslararası sözleşmeler aşağıda listelenmiştir...

Uluslararası Sözleşmeler
176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşme
167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar Sözleşme
11 Nolu Sözleşme – Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına Müteallik Sözleşme
14 Nolu Sözleşme – Sınai Müesselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkında Sözleşme
15 Nolu Sözleşme – Trimci ve Ateşçi Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların Asgari Yaşının Tesbitine Dair Sözleşme
26 Nolu Sözleşme – Asgari Ücret Tebit Usulleri İhdasına İlişkin Sözleşme
29 Nolu Sözleşme – Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşme
34 Nolu Sözleşme – Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında Sözleşme
42 Nolu Sözleşme – Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme
45 Nolu Sözleşme – Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında Sözleşme
58 Nolu Sözleşme – Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tesbiti Hakkında Sözleşme
59 Nolu Sözleşme – Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen Sözleşme
77 Nolu Sözleşme – Çocukların ve Gençlerin İşe El Verişlikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında Sözleşme
81 Nolu Sözleşme Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi
87 Nolu Sözleşme Sendika Özgürlüğüne Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme
88 Nolu Sözleşme İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
94 Nolu Sözleşme Bir Amme Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına Müteallik Sözleşme
95 Nolu Sözleşme Ücretin Korunması Hakkında Sözleşme
96 Nolu Sözleşme Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme (1949 Tadili)
98 Nolu Sözleşme Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözleşme
99 Nolu Sözleşme Tarımda Asgari Ücret Tesbiti Usulleri Hakkında Sözleşme
100 Nolu Sözleşme Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme
102 Nolu Sözleşme Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme
105 Sayılı Sözleşme Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
111 Nolu Sözleşme Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
115 Nolu Sözleşme İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında Sözleşme
116 Nolu Sözleşme Sonuç Maddelerinin ReVatanuna Dair Sözleşme
118 Nolu Sözleşme Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında Sözleşme
119 Nolu Sözleşme Makinaların Gerekli Korunma Tertibatı İle Teçhizine Dair Sözleşme
122 Nolu Sözleşme İstihdam Politikası Sözleşmesi
123 Nolu Sözleşme Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında Sözleşme
127 Nolu Sözleşme Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Hakkında Sözleşme
135 Nolu Sözleşme-İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin Sözleşme
138 Nolu Sözleşme-İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşme
142 Nolu Sözleşme – İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında Sözleşme
144 Nolu Sözleşme-Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Dayanışmaya İlişkin Sözleşme
151 Nolu Sözleşme-Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve istihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme
158 Nolu Sözleşme-Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında Sözleşme
187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi 2006
Gemi Adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme
Gemi Adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşme
Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşme
Gemi Adamlarının Ulusal Kimlik Kartlarna İlişkin 108 Sayılı Sözleşme
Gemi Adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşme
Gemi Adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşme
Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşme
Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşme
İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi Adamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme
İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı ILO Sözleşmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme
İşsizlik Hakkında 2 Numaralı Sözleşme
Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme
Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi
Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme
Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşme
Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşme
Sakatların Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdamı Hakkında Sözleşme
Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşme

Copyright © 2021 | Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Teknoloji | www.cogen.com.tr