Hizmetler


Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)
ortak sağlık güvenlik birimi (osgb)

Vatan (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği olarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan, yeni istihdam alanları oluşturan siz değerli firmalarımızın kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak.

Detaylı Bilgi
Risk Analizi ve Değerlendirilmesi
risk analizi ve değerlendirilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı; İşletmelerde uygulanması gereken Sağlık ve Güvenlik Şartlarını ve bu şartların iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır.Vatan İş Güvenliği; Deneyimli ve uzman kadrolarıyla, İşletme ve işyerlerinde var olan yada dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, çalışanlara, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla, müşterilerine ait işletme ve işyerlerinde,

Detaylı Bilgi
Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması
acil durum eylem planının hazırlanması

İşyerlerinde olası acil durumlarda yapılması gerekenler ve alınacak önlemler hakkında bilgi edinmek üzere işletmelere eğitim, tatbikat ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Acil Durum Müdahale ve Tahliye Prosedürü, firmamızın faaliyetleri sırasında karşılaşabileceği olası acil durumlarda (sabotaj, deprem, yangın, sel veya su baskını, çevre kazası vb.) herhangi bir kargaşaya yol açmadan izlenecek adımları belirlemek için hazırlanmıştır. Bu prosedür yaşayan bir doküman olarak hazırlanmıştır ve proje süresince ihtiyaç duyulması halinde değişiklik/ilaveler yapılarak geliştirilecektir.

Detaylı Bilgi
Sağlık Güvenlik Planının Hazırlanması
sağlık güvenlik planının hazırlanması

Çalışma sahanız içinde gerçekleştirilen faaliyetlerde iş kazalarının engellenmesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği bazında yasal mevzuat şartlarının eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesi maksadı ile sağlık güvenlik planı hazırlanır. Mevzubahis plan faaliyetler, ihtiyaçlar ve yasal mevzuat değişiklikleri doğrultusunda revize edilir. Bu plan, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirlemek, sahada alınması gereken tedbirleri tanımlamak maksadı ile hazırlanır. Bu kapsamda;

Detaylı Bilgi
Patlamadan Korunma Dokümanının Hazırlanması
patlamadan korunma dokümanının hazırlanması

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için Vatan İş Güvenliği olarak alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 30.04.2013 tarih ve 28633 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanlarını deneyimli ve alanında uzman olan teknik kadromuz ile hazırlıyoruz.

Detaylı Bilgi
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

Vatan İş Güvenliği olarak kurumumuzca düzenlemekte olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerimiz sürekli iyileştirme prensiplerini esas alacak şekilde planlanmaktadır. Eğitim hizmetleri kapsamında firma faaliyet alanına göre eğitimler 6331 sayılı İSG Kanunu Madde 17 gereği ve 15.05.2013 tarihli çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde konusunda uzman A/B/C sınıfı iş güvenliği uzmanları ve mühendisler tarafından verilir. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 85. maddesi gereği “Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.” Aynı zamanda Ağır ve Tehlikeli işlerde Çalışanların Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ gereği “Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.” Ağır ve Tehlikeli işlerde mesleki eğitim almamış işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline her işçi için idari para cezası verilir. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimleri Vatan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından verilmektedir. İşletmenizde çalışanların ağır ve tehlikeli işler kapsamında yer alıp almadığını belirlenerek mesleki eğitimler hızlı bir şekilde planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bizimle irtibata geçiniz.

Detaylı Bilgi
Sağlık Hizmetleri
sağlık hizmetleri

Vatan İş Güvenliği 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde öncelikli olarak işe uygun personel seçimi, İşveren / vekili olarak iş yerinizin faaliyet alanı ve buna yönelik tehlike / risk faktörlerinin önceden tespiti ile olası meslek hastalığı vakaları ve personel sağlık standartlarının belirli bir noktaya taşınması konusunda ilgili çözüm ortaklarıyla firmanıza destek verecektir. İş yerinize atanacak İş Yeri Hekimleri ve Sağlık Personeli aracılığıyla tüm personeliniz işe giriş

Detaylı Bilgi
İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri
iş sağlığı ve güvenliği denetimleri

4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde yaptığımız denetimlerle hem yasal mevzuatlarla uygunluğunuzu hem de sizin için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulmaktadır. Vatan İş Güvenliği olarak yapacağımız denetimlerimiz sonunda hazırlayacağımız raporda mevcut durum tespitinin yanı sıra mevcut hatalar veya iyileştirmeler için firmanıza özel önerilerimizde bulunacaktır. Böylece hem yasal yükümlülükleriniz yerine getirilmiş hem de tüm personeliniz için güvenli bir çalışma ortamına sahip olacaksınız.

Detaylı Bilgi
A, B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi
a, b ve c sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi

İşletme ve İş yerlerinde İş güvenliği Uzmanları görevlendirilerek firmaların yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri sağlanmaktadır. Bilindiği üzere iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan kayıpların maddi ve manevi boyutu tüm işletmeleri ve ülke ekonomisini etkilemektedir. Vatan İş Güvenliği olarak iş güvenliği çalışmalarında ana hedefimiz iş kazaları ve meslek hastalıklarından ötürü firmalarınıza gelmesi muhtemel maddi ve manevi maliyetlerin asgari seviyelere çekilmesi ve işletmede toplam bir verimlilik oluşmasını sağlamaktır.

Detaylı Bilgi
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Görevlendirilmesi
işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi

Son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki sanayi ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler; bu iş kollarında çalışan kişilerin sağlık ve güvenliği bakımından riskler ve sorunlar ortaya çıkarmıştır. Dünya Sağlık Örgütü; çalışan sağlığı ve güvenliğini “çalışanların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye taşınması, sağlıklarına gelebilecek zararların önlenmesi için koru-ma yöntemlerinin uygulanması, kişinin işine ve işin kişiye uygunlu” olarak tanımlamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre;

Detaylı Bilgi
Ölçüm ve Mühendislik Hizmetleri
ölçüm ve mühendislik hizmetleri

İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik Kontrolü, Caraskal Periyodik Kontrolü, Asansör Periyodik Kontrolü, Forklift Periyodik kontrolü, Topraklama Test ve Kontrolleri, Paratoner Topraklama Test ve Kontrolleri, Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü gibi birçok muayene ve test hizmeti Vatan İş Güvenliği olarak bünyemizde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı
iş ve sosyal güvenlik hukuku danışmanlığı

Vatan İş Güvenliği tarafından 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bağlı mevzuat çerçevesinde verilecek hizmetlerimizin kapsamı; - İlgili mevzuat çerçevesinde işletme kayıtlarının incelenmesi ve raporlanması, - Personel Özlük dosyalarının incelenmesi ve matbu dökümanların hazırlanması, - Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi, - Alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin hazırlanması,

Detaylı Bilgi
Çevre Danışmanlık Hizmetleri
çevre danışmanlık hizmetleri

Sanayi kuruluşlarında çevre uzmanlarımız tarafından çevre kirliliğinin en aza indirilmesi, yasal ve uluslararası standart şartlarının sağlanması için sürekli danışmanlık faaliyetleri sürdürülmektedir. - Çevre Danışmanlık Hizmetleri - Çevre Görevlisi Hizmeti - Çevre Mevzuatı açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması, - Çevre Performans Raporlarının Hazırlanması,

Detaylı Bilgi
Yönetim Sistemlerinin Kurulumu
yönetim sistemlerinin kurulumu

Vatan İş Güvenliği olarak profesyonel kadromuz ile aşağıda belirtilen yönetim sistemlerinin kurulması hizmetini vermekteyiz.

Detaylı Bilgi

Referanslar

Kurumsal Bilgi

Ortak Sağlık Güvenlik Birimimiz bünyesinde faaliyet alanınıza en uygun nitelikte ve sizlere opsiyonel olarak en fazla desteği sağlayacak Uzmanları, İş Yeri Hekimleri ve diğer sağlık personelleri paylaşımlar neticesinde görevlendirilecektir. Deneyim ve uzmanlığın birleştiği noktada organizasyon yapılanmamız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sertifikalı A, B, C Sınıfı İşVatan Güvenliği Uzmanları, İş yeri Hekimleri, Sağlık Personelleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan sertifikalı Çevre Görevlilerinden oluşmaktadır. İş Güvenliği hizmetlerinden alacağınız katma değerin işletmenize kattığı farklılığı gözlemleyeceksiniz. Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini etkin olarak çalışanlara sunabilmek için şubeleri ile yurdun dört bir yanında hizmet vermektedir. Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği merkezi ve şubeleriyle ulaşım ve donanım olarak en kusursuz noktalarda ve şekilde dizayn edilmiştir. Merkezimizle anlaşmalı iş yeri çalışanlarına, işe giriş muayenelerinden, periyodik sağlık taramalarına kadar her türlü sağlık hizmeti verilebilmektedir.

Detaylı Bilgi
Vatan İSG
Vatan İSG

Galeri

Copyright © 2021 | Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Teknoloji | www.cogen.com.tr