Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)

Vatan (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği olarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan, yeni istihdam alanları oluşturan siz değerli firmalarımızın kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak. Ergonomik çalışma koşullarını sağlayarak üretimde ve kazançlarında artış sağlamak. İş gücü, zaman ve maddi kayıplarına engel olmak, tasarruflu ve çevreye duyarlı çalışmalarına yardımcı olmak. Hizmet verdiğimiz firmalarımız için emek veren değerli çalışan nüfusumuzu ise olası iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı eğitmek, korumak, periyodik muayenelerini ve sağlık taramalarını yaparak erken tanı ve tedavi imkanı sunarak sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yaşamalarını sağlamak. Sağlıklı, çalışan, üreten bir toplumla ülkemizin gücüne güç katmak için mevcut ve gelecek programlarınızda yer alan tüm çalışmalarınız da çözüm ortağınız olabilmek dileğiyle.

İş Güvenliği Uzmanı - İş Yeri Hekimi - Diğer Sağlık Personeli Görevlendirme

İşyerlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sertifikalı A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi

Bilindiği üzere iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan kayıpların maddi ve manevi boyutu tüm işletmeleri ve ülke ekonomisini etkilemektedir. Vatan (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği olarak iş güvenliği çalışmalarında ana hedefimiz iş kazaları ve meslek hastalıklarından ötürü firmalarınıza gelmesi muhtemel maddi ve manevi maliyetlerin asgari seviyelere çekilmesi ve işletmede toplam bir verimlilik oluşmasını sağlamaktır.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Görevlendirilmesi

İşveren, iş yerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür.

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlarda başarılı olarak belgelerini almış ve tamamı konularına hakim A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilmektedir.

Denetimler ve Araştırmalar

İş Yerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Uygunluk Denetimi

Vatan (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği olarak yapacağımız denetimlerimiz sonunda hazırlayacağımız raporda mevcut durum tespitinin yanı sıra mevcut hatalar veya iyileştirmeler için firmanıza özel önerilerimizde bulunacaktır. Böylece hem yasal yükümlülükleriniz yerine getirilmiş hem de tüm personeliniz için güvenli bir çalışma ortamına sahip olacaksınız.

Risk Analizi Çalışmaları

Vatan (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği deneyimli ve uzman kadrolarıyla, İşletme ve iş yerlerinde var olan yada dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, çalışanlara, iş yerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla, müşterilerine ait işletme ve iş yerlerinde, Mesleki risklerin önlenmesi, Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması, İşletme ve iş yerlerinde olası risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması için; üretim süreci içerisinde ortaya çıkabilecek tehlikeleri ve riskleri tespit etmek ve önlemek için Tehlike ve Risk Değerlendirmesi hizmeti vermektedir.

İş Kazalarının Araştırılması ve Önlenmesi İçin Aksiyon Planlarının Oluşturulması

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tespit edilen uygunsuzluk, tehlike, ramak kala olaylar ile meydana gelen iş ve çevre kazalarının, meslek hastalıklarının raporlanmasını, bildirimi, kök sebeplerin araştırılmasını ve analizini, tekrar yaşanmaması için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin alınmasını tanımlamaktadır.

Kaza Raporlarının Hazırlanması, Kaza Kök Neden Analizi Çalışmaları

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tespit edilen uygunsuzluk, tehlike, ramak kala olaylar ile meydana gelen iş ve çevre kazalarının, meslek hastalıklarının raporlanmasını, bildirimi, kök sebeplerin araştırılmasını ve analizini, tekrar yaşanmaması için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin alınmasını tanımlamaktadır.

Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Tespiti

İş yerinde kullanılacak olan güvenlik ve sağlık işaretlerinin yeri, boyutu ve hangi güvenlik sağlık işaretinin kullanılacağının tespiti yapılmaktadır.

Acil Durum Çalışmaları

Firmanızın faaliyetleri sırasında karşılaşabileceği olası acil durumlarda ( sabotaj, deprem, yangın, sel veya su baskını, çevre kazası vb. ) herhangi bir kargaşaya yol açmadan izlenecek adımları belirlemek için acil durum eylem planı hazırlanmalıdır. Proje (faaliyet) süresince ihtiyaç duyulması halinde değişiklik ve ilaveler yapılarak geliştirilmelidir. - Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması - Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi - Acil Durum Tatbikatları - Acil Durum Talimatlarının hazırlanması - Acil Durum Planlarının hazırlanması - Patlamadan Korunma Dokümanlarının Hazırlanması - Dokümantasyon ve Analiz Çalışmaları - Çalışma Talimatlarının Oluşturulması - Mevcut Talimatların Güncellenmesi - Görev, Yetki ve Sorumlulukların Hazırlanması - Kaza İstatistiklerinin Oluşturulması - Ramak Kala Tespiti ve Raporlanması - İş Yerinde Kullanılacak Kişisel Koruyucu Donanımların Belirlenmesi - Çalışanların Sağlık Tetkiklerinin Belirlenmesi - İş İzni Uygulamaları

Copyright © 2021 | Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Teknoloji | www.cogen.com.tr